Bygater i Oslo - fra papir til prosjekt med NLA Oslo og Akershus / by NLA Oslo & Akershus

Overvannsløsninger i Deichmanns gate. Foto: Ewald

Overvannsløsninger i Deichmanns gate. Foto: Ewald

Et blågrønt gatetun
Fem minutters rusletur nordover fra Youngstorget finner vi Deichmanns gate. Her har Asplan Viak stått for opprustning, med landskapsarkitekt Janicke Ramfjord Egeberg i spissen. Byggeplanene ble utarbeidet på oppdrag fra Bymiljøetaten i Oslo kommune (BYM), og gata sto ferdig før sommeren. Her er det tenkt overvannshåndtering i alle ledd, med alt fra regnbed, vannelementer som brukes til lek og flomveier. VA-ingeniør Kim Haukeland Paus ga oss også et innblikk i tretrinnsstrategien for overvannshåndtering. Innimellom de frodige bedene er det tilrettelagt for opphold. Vi rusler gjennom blomstrende allium, iris og prydgress mens vi nipper til gangvarm champagne. 

Sambruk, eller?
Turen går så videre til mer etablerte Torggata, hvor Swecos Marc Ebhardt forteller hvorfor gaten ble som den ble. Prosjektet som sto ferdig for tre år siden gir byen et nytt gulv med stor presisjon i detaljene, hvor biltrafikk må vike for syklister og fotgjengere. Det utbrytes snart blant forsamlingen at prosjektet virkelig er et forbildeprosjekt for faget, til stor enighet fra publikum. 

Ebhardt forteller noe som mange ikke er klar over – at det går en kulvert tvers gjennom gata, og grunnen er pakket med ledninger som har lagt sterke føringer for utformingen. Derfor har det ikke vært rom for gatetrær, og fokuset har heller vært på konstruktive detaljer og sirlig steinarbeide. Gaten har også vært omdiskutert – i Transportøkonomisk Institutt sin analyse av sambruksarealet kom det frem at det er en konfliktfylt hverdag blant gående og syklende. Et interessant aspekt ved dette er at gaten opprinnelig ikke var tenkt som et sambruksareal: Man kan jo som sådan diskutere om det burde være klarere retningslinjer for syklende rent generelt, slik at sykkelkulturen vår kan få en bæredyktig grobunn?

Nye kollektivgater
Tørste prosjekterende smaker et snitt lokalt øl før kursen settes mot Oslos kanskje viktigste kollektivgate. Nylig leverte Sweco byggeplan for Storgata, Oslos kanskje viktigste kollektivgate, etter en lang prosjekteringsperiode. Målet er bedre plass til trikk og buss og bedre forhold for de gående. Amund Johne fra Sweco ruller ut plantegninger og går i dybden av planene. Strukturering av gaten og lesbarhet av gategulvet har vært bærende premisser for utformingen, i tillegg til strenge retningslinjer fra Sporveien.

Det er en lærerik innsikt i komplekse prosjekter. Mange premisser kan være gitt og det går manntall i aktører og interessenter, men vi innser at det stadig vekk er opp til oss prosjekterende å fortsette å utfordre standarder – selv om det kanskje ikke behøver å være mange centimeter: En vishøyde kan ha mye å si for gående, et regnbed eller en påstigningssone kan gi rammer for bedre byliv og gjøre steder bedre å være. Byromsutforming ligger også i detaljene!

NLA Oslo & Akershus takker for oppmøtet og flotte omvisninger, og vi gleder oss allerede til neste gang. Vi tar med glede imot innspill på spennende prosjekter og nye måter å bruke byen på - Send oss gjerne epost på post[at]nlaoa.no, eller benytt skjemaet på denne siden!